دسامبر 11, 2017

روستای مقصودلوی کورعباسلو مغان

موقعیت و وسعت روستای مقصودلوی کورعباسلو مغان روستای مقصود کندی کورعباسلو شامل چندین روستا به نام روستای مقصودلوی علیا، وسطی و سفلی جزو شهرستان اصلاندوز مغان می باشد.  روستای مقصودلوی کورعباسلو از شمال به کانال اصلی آب و مزارع کشاورزی و رودخانه آراز (رود ارس)، از شرق به روستای نور محمد کندی طایفه حاجی خواجه لو و از غرب به […]