اکتبر 7, 2017

معرفی شهر پارس آباد مغان

شهرستان پارسا آباد مغان: شهرستان پارسا آباد مغان در شمال غرب کشور، شمال شرقی آذربایجان ایران و شمال استان اردبیل و در منطقه مغان بین ۳۹ درجه و ۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۵۲ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان قسمت پهناوری از نواحی […]
نوامبر 28, 2017

معرفی شهر اصلاندوز مغان

شهرستان اصلاندوز مغان: شهرستان اصلاندوز مغان در شمال غرب کشور، شمال شرقی آذربایجان ایران و شمال استان اردبیل بین ۳۹ درجه و ۴۲ دقیقه تا ۳۹ درجه و  ۴۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۳۸ دقیقه تا ۴۷ درجه و  ۵۲ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان بخشی از نواحی شمال غربی جلگه مغان را در برگرفته […]
نوامبر 28, 2017

معرفی شهر بیله سوار مغان

شهرستان بیله سوار مغان: بیله سوار در شمال غربی ایران، شمال شرقی آذربایجان و شمال استان اردبیل بین ۳۹ درجه و ۱۰دقیقه تا ۳۹ درجه ۳۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۲۷ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی واقع است. این شهرستان قسمت پهناوری از نواحی مرکزی و شرقی جلگه مغان را در برگرفته است. […]
نوامبر 28, 2017

معرفی شهر گرمی مغان

شهرستان گئرمی مغان: شهرستان گئرمی مغان در شمال غربی، شمال شرقی آذربایجان و شمال استان اردبیل بین ۳۸ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۱۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۲ دقيقه طول شرقی واقع شده است. این شهرستان قسمت وسیعی از نواحی جنوبی جلگه زرخیز مغان را در بر […]