پشم‌چینی گوسفندان ایل شاهسون مغان
می 9, 2019
رستورانهای منطقه مغان
می 22, 2019
پشم‌چینی گوسفندان ایل شاهسون مغان
می 9, 2019
رستورانهای منطقه مغان
می 22, 2019

دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی منطقه مغان به ترتیب شهرستانها

 

شهرستان آصلاندوز مغان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصلاندوز مغان

 

شهرستان بیله سوار مغان

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان

دانشگاه پیام نور بیله سوار مغان

 

شهرستان پارسا آباد مغان

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسا آباد مغان

دانشگاه پیام نور پارسا آباد مغان

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد پارس آباد

مرکز جامع علمی کاربردی پارس آباد مغان یک

مرکز جامع علمی کاربردی پارس آباد مغان دو

مرکز آموزشی جهاد کشاورزی مغان

مرکز آموزش علمی – کاربردی کشت و صنعت و دامپروی مغان

دانشکده دولتی کشاورزی و منابع طبیعی مغان وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی

 

شهرستان گرمی مغان

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی مغان

دانشگاه پیام نور واحد گرمی مغان

دانشگاه پیام نور تازه کند انگوت مغان

موسسه غیردولتی – غیرانتفاعی مغان

مرکز جامع علمی کاربردی گرمی مغان

 

گردآورنده: گروه اولدوز مغان

دیدگاهتان را بنویسید