قلعه اولتان مغان
اکتبر 9, 2017
عشایر شاهسون
اکتبر 12, 2017
قلعه اولتان مغان
اکتبر 9, 2017
عشایر شاهسون
اکتبر 12, 2017

تاریخچه گورستانها در منطقه مغان

در پهنه منطقه مغان همه جا گورستان های وسيع و اغلب منسوب به هزاره اول ق.م وجود دارد که بيشتر آن ها در معرض تجاوز و حفاری قاچاق قرار گرفته و می گيرد. در نزديکی اصلاندوز مغان گورستان های قوش اوتران، قلی بيگلو، افجی، گدائيلو، گل تپه و کورلار واقع در کورعباسلو  که مربوط به هزاره اول پيش از ميلاد است. همچنین گورستانهای قدیمی جنگ ایران و روس در نادر شاه تپه سی در روستای مقصودلوی کورعباسلو یکی از موارد هست.

گورستانهای قدیمی دشت مغان

گورستانهای باستانی در دامنه کوهها و رودخانه ها که آفتابگير و رو به مشرق و طلوع آفتاب است انتخاب شده زيرا آفتاب و آب در مذهب ميترائيسم جنبه تقدس دارد، گورستانهای مربوط به هزاره پيش از ميلاد قلی بيگلو و قوش اوتران و ساير گورستانهای مکشوفه و گورستانهای عهد ساسانی (افجی) بدون استثنا دارای چنين مشخصاتی هستند. طرز تدفين بواسطه آهکی بودن خاک که باعث از بين رفتن و پوسيدگی استخوان می شود ، به طور کلی معلوم نشد اما قلعه استخوانهای کوچک کاسه سر و قلم پا نشان می دهد که جهت مردگان شرقی، غربی و سر و صورت روبروی آفتاب قرار داشته است.

گروه اولدوز مغان شما را به دیدن و مطالعه در مورد گورستانهای منطقه مغان به خصوص در اصلاندوز مغان دعوت می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید