گورستانهای قدیمی منطقه مغان
اکتبر 10, 2017
سواحل ارس مغان، زيباترين مقصد گردشگری در بهار
اکتبر 12, 2017
گورستانهای قدیمی منطقه مغان
اکتبر 10, 2017
سواحل ارس مغان، زيباترين مقصد گردشگری در بهار
اکتبر 12, 2017

معرفی عشایر شاهسون

عشایر شاهسون مغان جزء ایل بزرگ عشایر آذربایجان به حساب می آیند. که بیشتر در دشت مغان به عنوان قشلاق، مشگین شهر (خیاو) و اهر و هریس به عنوان ییلاق اقامت دارند.

   

ساخت آلاچیق عشایری

ساختن آلاچیق در عشایر شاهسون بیشتر توسط مردان عشایر انجام می گیرد.

شاهسون ها دارای زندگی سنتی ایلی بوده و قشلاق آنها دشت زیبای مغان و ییلاق آنها دامنه های کوه ساوالان (سبلان) در خیاو (مشکین شهر) می باشد.

شغل اصلی این ایل دامپرورری بوده و یكی از بهترین نژاد گوسفند موجود در كشور به نام نژاد مغانی و زیستگاه اصلی شتر دوكوهانه را در خود جای داده است.

 

معرفی طوایف عشایر شاهسون

بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۶۶ طایفه گیگلو در بین مجموعه طوایف شاهسون بیشترین تعداد تیره ها (۲۵ تیره) را داشته است و کوچکترین طایفه ها نیز از نظر تعداد تیره، طایفه های آرالو، جعفرلو، رضا بیگلو، ساری خانلو، ساری نصیرلو، شاه علی بیگلو،‌ مرادلو و یکلو (رستملو) می باشند. ایل شاهسون از نظر تقسیمات اجتماعی و سلسله مراتب ایلی به طایفه، تیره، اوبه و خانوار تقسیم می شود.

اطلاعات مربوط به ایلات و طوایف مستقل براساس تعداد خانوار و جمعیت در دوره های ییلاقی و قشلاقی در جدول ذیل آمده است. كه بر این اساس بیشترین تعداد خانوار و جمعیت و به ترتیب با ۷۵۰۱ خانوار و ۳۹۲۰۱ نفر در دوره ییلاقی و ۱۱۹۵۱ خانوار و ۶۱۳۶۵ نفر در دوره قشلاقی مربوط به ایل شاهسون است.

گردآورنده: حمید جاهدی کورعباسلو

 

طوایف شاهسون به ترتیب الفبا:

 • طایفه آیواتلو – با تیره های ۱- آقارضالو ۲- حسین لو ۳- قربان لو
 • طایفه آرالو – آرالو
 • طایفه اجیرلو – با تیره های ۱- سرودلو ۲- شین لو ۳- هدیلو ۴- حلاجلار ۵- بدلی ۶- کوسه لر ۷- اروسلو ۸- اجیرلو ۹- اسماعیلو ۱۰- امیرخانلو ۱۱- اروجلو ۱۲- طورون ۱۳- قره سقال ۱۴- یعقوبگلو
 • طایفه اودولو – با تیره های ۱- اختری ۲- حاجیلو ۳- آغا رحیم لو
 • طایفه بیگدلو یا بیگدیلو – با تیره های ۱- گوشلو ۲- معصوملو ۳- بالاخانلو ۴- ساری گبلو ۵- علیمرادلو
 • طایفه بالا بیگلو – با تیره های ۱- شهبازی ۲- اعلائی ۳- آقائی ۴- نصیری ۵- بایرامی ۶- خلفلو
 • طایفه بیگ باغلو – با تیره های ۱- حاجی علی حسنلو ۲- حاتم خانلو ۳- آغ ساغلو
 • طایفه تکله – با تیره های ۱- صغیرلو ۲- یارال اوند ۳- كلوان ۴- شاه قزلی ۵- ایوادلو ۶- حاج زری۷- تخمارلو ۸- قره لر ۹- کول آباد
 • طایفه جعفرلو – جعفرلو
 • طایفه جعفرقلی خانلو – با تیره های ۱- طهماسلو ۲- عباسلو ۳- علی قلیلو ۴- بشیرلو
 • طایفه جلودارلو – با تیره های ۱- حسن علیلو ۲- ولی مملو ۳- عزیزلو ۴- نریمانلو ۵- یاخونلو ۶- جعفرخانی ۷- اسماعیل خانلو ۸- عیوضعلی ۹- قهرمان ۱۰- حاج سلیمانلو
 • طایفه جهان خانملو – با تیره های ۱- شاملو ۲- قره ولیلو ۳- شاه مرادلو ۴- احمد لو و شکرلو ۵- آقا حسن لو
 • طایفه حاجی خواجه لو – با تیره های ۱- پولادخانلو ۲- نریمانلو ۳- قیطرانلو ۴- قره گوزلو ۵- حاجی محمد خانلو ۶- قره حسنلو ۷- قهرمانلو ۸- حاجی اسدلو ۹- حاجیلو ۱۰- ماشیلو ۱۱- ابیش لو ۱۲- حاجی محمدلو ۱۳- رستم خانلو ۱۴- عیوضلو ۱۵- آقا قارداشلو
 • طایفه حسین حاجیلو – با تیره های ۱- قره داغلو ۲- تقی لو ۳- جارایلو ۴- حاجی حسنلو
 • طایفه حسینکلو – با تیره های ۱- حاجی عابلی ۲- قاسم خانلو ۳- خزیلی ۴- کچلر ۵- میر علملو ۶- الله لو ۷- عباسقلو ۸- امیرلو ۹- اروجلو
 • طایفه خامسلو – با تیره های ۱- خامسلو ۲- آلش
 • طایفه خلیفه لو – با تیره های ۱- حاجی شهبازخان ۲- طاهرلو ۳- حاجی زمان خان ۴- ایمان خانلو
 • طایفه دمیرچی لو – با تیره های ۱- قدیرلو ۲- کردلر ۳- گوزچلی ۴- مادلو
 • طایفه رضا بیگلو – رضا بیگلو
 • طایفه ساربانلار – با تیره های ۱- آقابابالو ۲- علی اکبرلو ۳- آقا مرادلو ۴- جوروقلو
 • طایفه ساری خان بیگلو – با تیره های ۱- کورلار ۲- امین زاده ۳- مصطفی لو ۴- عابدینی ۵- قره قاسملو ۶- اله قلی بیگلو ۷- عبداله بیگلو ۸- اله ویردی بیگلو ۹- عباس بیگلو ۱۰- شاهرضالو ۱۱- آقاجان بیگلو
 • طایفه ساری خانلو – ساری خانلو
 • طایفه ساری نصیرلو – ساری نصیرلو
 • طایفه سیدلر – با تیره های ۱- سیدی ۲- ملی ۳- کورلار
 • طایفه شاه علی بیگلو – با تیره های ۱- شاهعلی بیگلو ۲- عباسعلیلو
 • طایفه طالش میکائیلو – با تیره های ۱- قزیل کچی ۲- قره باغ لار ۳- نوردلو ۴- جان یارلو  ۵- بنیه لر ۶- ملالو
 • طایفه عربلو – با تیره های ۱- سعید یارلو ۲- منصور خانلو
 • طایفه علی بابالو – با تیره های ۱- بیگ آلو ۲- هموارکندی ۳- قوتوربلاغی ۴- نظرعلی بلاغی ۵- قره موسی لو
 • طایفه عیسی لو – با تیره های ۱- حبیب اله بیگلو ۲- اروجلو ۳- آقا حسین بیگلو ۴- عیسی لو ۵- هامپا  ۶- عباداله بیگلو
 • طایفه قره جبدرق – با تیره های ۱- گل محمد ۲- عطائی ۳- نورد لو
 • طایفه قره لر خیاوی – با تیره های ۱- موسی لو ۲- سویلش ۳- حاجی قربانلو ۴- استاد محمدلو ۵- عجم
 • طایفه قوجا بیگلو – با تیره های ۱- نور اله بیگلو ۲- نصراله بیگلو ۳- ایلار ۴- خسرولو ۵- جوروق بیگلو ۶- کردلر ۷- سردارلو ۸- حاج خانلو ۹ – هامپا ۱۰- تپلی ۱۱- شاه مار بیگلو
 • طایفه قوتلار – با تیره های ۱- نجف لی ۲- قره جالو ۳- عجم علی ۴- تقی بیگلو ۵- حاج زینالو ۶- عیسی لو ۷- جن لر ۸- حاجی محمد لو
 • طایفه کلاش یا کالاش – با تیره های ۱- بدیر خانلو ۲- پاشالو
 • طایفه کورعباسلو – با تیره های ۱- تیره ترید یا تریت ۲- کورلار ۳- عزیز لو ۴- یورتچی
 • طایفه گبلو – با تیره های ۱- احمد لو ۲- ایمانلو ۳- غنیم لو ۴- قره گبلو ۵- مصطفی لو
 • طایفه گیکلو (از بزرگترین طایفه)با تیره های ۱- نظرلو ۲- طومارلو ۳- علی پناهلو ۴- خلیل لو  ۵- قیروولو ۶- رمضانلو  ۷- ججانلو ۸- صفرلو  ۹- مصطفی لو  ۱۰- قاراپیتیخلو ۱۱- خان حسینلو ۱۲- آبشلو ۱۳- اوروجلو ۱۴- قیطارانلو ۱۵- جبی لو ۱۶- حاجی ایمانلو ۱۷- گون اولی ۱۸- مدینه لو ۱۹- بزاغلو ۲۰- موسی لو ۲۱- حاجی جعفرلو  ۲۲- آقاجعفرلو ۲۳- لال گئدلو ۲۴- قیرتمیخلو ۲۵- محمد علیلو  ۲۶- میرزا علیلو
 • طایفه لاهرود – با تیره های ۱- حاج اسماعیل پور ۲- سلیمانلو ۳- بسدی ۴- میرزا مراد ۵- ایمان علیلو
 • طایفه مرادلو – مرادلو
 • طایفه مستعلی بیگلو – با تیره های ۱- مشی لو ۲- نصیرلو ۳- همت علیلو ۴- زیاد خانلو ۵- اسد لو ۶- صادقلو
 • طایفه مغانلو (از بزرگترین طایفه) – با تیره های ۱- جلیل لو ۲- بجروان ۳- گویجه لر ۴- گونشلی ۵- رضا بیگلو ۶- شیرعلی ۷- حاج لطف اله ۸- الجلر ۹- حاج علی لو ۱۰- علیقلو ۱۱- موزیک لر ۱۲- رضاقلی لو ۱۳- بگ لر (قنبرلو) ۱۴- طوماغانلو ۱۵- خرده پای ۱۶- صوفیلر ۱۷- قره ولی ۱۸- دلی لر ۱۹- قره لر ۲۰- ملک لر
 • طایفه هومونلو – با تیره های ۱- اله ورنلو ۲- قباد ۳- تکه چی
 • طایفه یکه لو – با تیره رستملو

 

دیگر تیره ها و طوایف شاهسون های عبارتند از:

جوادلو، جوروغلو، گده بیگلو، سرخان بیگلو، هومن لو، قوردلو، پیریواتلو، ساری جعفرلو، زرگرلو، سروانلار، حسین خان بیگلو، سیدلو، عطا خانلو، نوروز علی بیگلو، رضا بیگلو، عبادالله بیگلو، شاهعلی بیگلو، بالا بیگلو، آراللو، کله سر، قاراجا لو، حسین حاجی لو، کنده لو، گون پاپاق، چلبیانلو، حاجی علیلو، قره چورلو، کرد احمدلو، تراکمه، چاخرلو، محمد خانلو

 

طوایف مستقل از شاهسون ها:

۱- فولادلو  ۲- شاطرانلو  ۳- حاج الو

 

گردآورنده: حمید جاهدی کورعباسلو

 

گروه اولدوز مغان با استقرار در دشت مغان و منطقه ساوالان منتظر شما عزیزان در این دیار فرهنگی، تاریخی و طبیعی می باشد.

2 دیدگاه

 1. سام خان گفت:

  یاشاسین گوزل آذربایجان،گوزل عشایر و بوتون تورک میلتی

 2. تیره علیرضا بیگلو یکی از بزرگترین تیره های طایفه قوجابیگلو میباشد که در منطقه برزند، خروسلو، درگاهلوی مارالو و منطقه مغان و در دیگر شهرهای کشور زندگی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید